Bevestigingsformulier betalen op factuur

Gegevens ten behoeve van de factuur 

Naam van de organisatie
*
Naam van de contactpersoon
*
Restaurant locatie van reservering
*
Datum van reservering
*
Factuuradres (tenaamstelling, adres, postcode, plaats)
*
E-mail adres t.b.v. factuur
*
Optionele referentie voor de factuur (zoals PO-nummer/ kostenplaats)
*
Handtekening voor akkoord op onderstaande voorwaarden *

Voorwaarden Restaurant Company Europe

Betaling op rekening

Bij alle reserveringen behoudt RCE het recht om te vragen naar de relatiegegevens indien er op rekening wordt betaald. De relatiegegevens gelden ter garantie van de reservering. Voor het betalen op rekening brengt RCE €25,00 excl. de btw aan administratiekosten in rekening op de eindfactuur.

Na bevestiging van de opdracht door RCE, dient de Gast akkoord te geven door de relatiegegevens in te vullen en deze algemene voorwaarden te ondertekenen. Wanneer RCE dit akkoord heeft ontvangen, is de tafelreservering definitief.

De betaling van de eindfactuur dient uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Bij overschrijding van deze termijn is RCE gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen.

Aanmerkingen op of klachten over facturen dienen binnen zeven dagen na ontvangst daarvan schriftelijk kenbaar gemaakt te zijn en schortten de betalingsverplichting niet op.

Indien RCE genoodzaakt is incasso in te schakelen ter inning van het haar verschuldigde zullen de incassokosten aan de Gast in rekening worden gebracht.


Algemene voorwaarden
Versie 2023.01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op tafelreserveringen in combinatie met een arrangement of een à la carte diner voor groepen vanaf 10 personen.

De dienstverlening van Restaurant Company Europe en haar dochterondernemingen (verder aangeduid als “RCE”) v.w.b. haar tafelreserveringen i.c.m. een arrangement of een à la carte diner voor groepen vanaf 10 personen. Wanneer een reservering voor uitsluitend een Restaurant (tafelreservering) is gemaakt voor één of meer individuen dan geldt voor die reservering het navolgende:

Definities:

1. RCE: één van de hierboven genoemde entiteiten, dan wel een entiteit die daaraan gelieerd is.

2. Restaurant: de locatie waar RCE een overeenkomst uitvoert.

3. Gast: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met RCE sluit.

4. Gezelschap: diegenen die een Gast vergezellen in een Restaurant.


1. Annuleren/wijzigingen

1.1. Annuleren Mocht de Gast onverhoopt de reservering moeten annuleren bij RCE en/of het restaurant, dan kan dit uiterlijk drie dagen van te voren kosteloos worden doorgegeven. Annuleringen ontvangen wij graag schriftelijk per e-mail aan het desbetreffende Restaurant. Wanneer de Gast de annulering later dan drie dagen van te voren doorgeeft kan RCE en/of het Restaurant ervoor kiezen om hiervoor kosten in rekening te brengen, omdat RCE en/of het Restaurant hierdoor derf ervaart en onnodige personele kosten maakt.

1.2. Wijzigen Mocht het aantal personen onverhoopt wijzigen na het maken van de reservering, dan vernemen wij dit graag i.v.m. de planning. Tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de reservering kan de Gast wijzigingen in het aantal personen kosteloos doorgeven. Indien de wijzigingen voor aankomst op de locatie niet kenbaar zijn en deze meer dan 30% afwijken van het reserveringsaantal, dan kan RCE en/of het Restaurant ervoor kiezen dit in rekening te brengen. Wijzigingen ontvangen wij graag schriftelijk per e-mail aan het desbetreffende Restaurant.

1.3. No-show Indien het Gezelschap niet aanwezig is voor de gemaakte tafelreservering kan RCE en/of het Restaurant ervoor kiezen om hiervoor kosten in rekening te brengen, omdat RCE en/of het Restaurant door de no-show derf ervaart en onnodige personele kosten maakt.


2. Betaling

2.1. Betaling ter plekke Het verschuldigde bedrag voor het nuttigen van eten en/of dranken in een Restaurant dient direct te worden voldaan nadat RCE de overeenkomst heeft uitgevoerd en de Gast het Restaurant verlaat. Betaling dient contant, per pin of middels creditcard (Mastercard/Visa) te geschieden.

2.2. Betaling op rekening Bij alle reserveringen behoudt RCE het recht om te vragen naar de relatiegegevens indien er op rekening wordt betaald. De relatiegegevens gelden ter garantie van de reservering. Voor het betalen op rekening brengt RCE €25,00 aan administratiekosten in rekening op de eindfactuur.

Na bevestiging van de opdracht door RCE, dient de Gast akkoord te geven door de relatiegegevens in te vullen en deze algemene voorwaarden te ondertekenen. Wanneer RCE dit akkoord heeft ontvangen, is de tafelreservering definitief.

Daags na afloop van de bijeenkomst ontvangt de gast de eindfactuur digitaal. De eindfactuur wordt digitaal verstuurd naar het hierboven opgegeven e-mailadres. Eventuele bedragen welke op nacalculatie zijn geoffreerd (bijv. catering buiten het arrangement) worden tevens op de eindfactuur meegenomen.